Khối lượng kiến thức

Để hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Tân Tạo, sinh viên cần tích lũy đủ ít nhất 130 tín chỉ (Không bao gồm tín chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng-an ninh)

  • Các môn học khai phóng của ĐH Tân Tạo: 21 tín chỉ.
  • Các môn theo quy định của bộ GDĐT: 15 tín chỉ.
  • Các môn Anh văn: 12 tín chỉ.
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong đó:

        - Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc: 18 tín chỉ.

        - Kiến thức ngành bắt buộc: 18 tín chỉ.

        - Kiến thức ngành tự chọn: 15 tín chỉ.

  • Thực tập khóa luận: 6 hoặc 10 tín chỉ.
  • Các môn tự chọn: 19 tín chỉ.
Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Máy Tính Khóa 2022 tham khảo tại đây