Đề tài quốc tế, quốc gia và Nafosted

 

Đề tài TTU tài trợ

  1.  Marketplace for Federated Machine Learning,   Chủ nhiệm - TS. Cao Tiến Dũng;  Cộng tác: PGS. Trương Hồng Lĩnh. (2022 - 2024).
  2.  Applying probabilistic models for VN-Index,   Chủ nhiệm - TS. Trần Duy Hiến;   Cộng tác: TS. Phạm Hoàng Uyên. (2022 - 2024).
  3. Encrypted Network Traffic Classification using Deep Learning, Chủ nhiệm - TS. Cao Tiến Dũng;   Thành viên: Hồ Thiện Lạc, Phạm Thái Điền;   Cộng tác: TS. Trương Hữu Trầm. (2020 - 2021).
  4. Federated Deep Learning Framework for Privacy-Preserving,   Chủ nhiệm - TS. Cao Tiến Dũng;   Thành viên:  TS. Trần Duy Hiến,  PGS. TS. Trần Vũ Khanh;   Cộng tác: TS. Trương Hữu Trầm. (2019 - 2021).
  5. Demographics segmentation of Customer from mobile app Using Semi-Supervised Learning Campaigns,   Chủ nhiệm - TS. Trần Anh Tuấn;   Thành viên: TS. Cao Tiến Dũng, TS. Trương Hữu Trầm. (2019 - 2020).

 

Đề tài được tài trợ bên ngoài

  • Được tài trợ bởi quỹ VAST (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam):
  1. Nghiên cứu cảm biến kháng sinh dựa trên vật liệu nano vàng-aptamer kết hợp điện thoại thông minh,   Chủ nhiệm - TS. Nguyễn Thành Danh;   Cộng tác: TS. Cao Tiến Dũng. (2023 - 2024)

 

  • Được tài trợ bởi quỹ NAFOSTED (Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia):
  1. Plasmonic organometallic nanomaterials and their applications for optical sensor using artificial intelligence,   Chủ nhiệm - TS. Nguyễn Thành Danh;   Cộng tác: TS. Cao Tiến Dũng. (2023 - 2024).
  2. Partial Differential Equations in Several Complex Variables,   Chủ nhiệm - TS. Trần Vũ Khanh;   Thành viên: TS. Trần Duy Hiến, TS. Đậu Thế Phiệt, Võ Thị Thùy Trang. (2020 - 2023).