Khối lượng kiến thức

Để hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Tân Tạo, sinh viên cần tích lũy đủ ít nhất 126 tín chỉ (Chưa tính các môn học bắt buộc của Bộ GD-ĐT và chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng: 22 tín chỉ)

  • Các môn học bắt buộc của ĐH Tân Tạo: 27 tín chỉ.
  • Các môn học bắt buộc của khoa: 21 tín chỉ.
  • Các môn chuyên ngành bắt buộc: 15 tín chỉ
  • Các môn tự theo hướng chuyên sâu trong ngành 15 tín chỉ.
  • Các môn tự chọn (bao gồm thực tập, các môn nghiên cứu cá nhân, seminar) 48 tín chỉ. Sinh viên được yêu cầu chọn ít nhất 12 tín chỉ ngoài khoa Công nghệ Thông tin.
Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Máy Tính Khóa 2017 – 2021 tham khảo tại đây