Khối lượng kiến thức

Tối thiểu 126 tín chỉ (Chưa tính các môn học bắt buộc của Bộ GD-ĐT và chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng: 22 tín chỉ)

  • Các môn học bắt buộc của ĐH Tân Tạo: 27 tín chỉ;
  • Các môn học bắt buộc của khoa: 21 tín chỉ;
  • Các môn chuyên ngành bắt buộc: 27 tín chỉ;
  • Các môn tự chọn chuyên sâu trong ngành (có mã EE300 trở lên): tối thiểu 15 tín chỉ.
  • Các môn tự chọn (bao gồm thực tập, các môn nghiên cứu cá nhân, seminar) 36 tín chỉ. Sinh viên được yêu cầu chọn ít nhất 12 tín chỉ ngoài khoa Kỹ Thuật.